اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی

اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی

اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی
Music MRTZY AHMDY – MYRM ZN MY GYRM RVHVZY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی ♫♫♯♫♯♫

تخت حوضی ♫♪

منو سر لج ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟

این ور و اون ور ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟ ♫♪

قر تو کمرم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟

خنده به لبم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟ ♫♪

♫♯♯ اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی ♫♫♯♫♯♫

کاری به دستم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟

گریه تو چشام ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟ ♫♪

حرف تو گوشم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟

غم تو دلم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتیی؟ ♫♪

پایین و بالا ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟

Www.arvandmusic.ir

غصه تو سینم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟ ♫♪

من اگه برم زن بگیرم شرط شروطی داره

من اگه برم زن بگیرم راه و رسومی داره ♫♪

من اگه برم زن بگیرم قرار مداری داره

من اگه برم زن بگیرم قول و قراری داره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

من اگه برم زن بگیرم سوال جوابی داره

من اگه برم زن بگیرم حساب کتابی داره ♫♪

من اگه برم زن بگیرم ؤچون و چرایی داره

من اگه برم زن بگیرم برو بیایی داره ♫♪

من اگه برم زن بگیرم گفت و شنودی داره

♫♯♯ اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی ♫♫♯♫♯♫

من اگه برم زن بگیرم بگو مگویی داره ♫♪

سواد می خواد،من که سواد ندارم

کفش می خواد ،لباس می خواد ندارم ♫♪

تربیت و شعور می خواد ندارم

سیم زر و زور می خواد ندارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

فهم می خواد،کمال می خواد ندارم

جمال بی مثال می خواد ندارم ♫♪

قالی و قالیچه می خواد ندارم

واسه سر عقد ،خنچه می خواد ندارم ♫♪

دختره رو نما می خواد ندارم

♫♯♯ اهنگ مرتضی احمدی میرم زن می گیرم روحوضی ♫♫♯♫♯♫

زیر لفظی طلا می خواد ندارم ♫♪

چادر و روسری می خواد ندارم

مطرب و عنتری می خواد ندارم ♫♪

صد تا شتر بار می خواد ندارم

خونه می خواد ،مهریه ی کلون می خواد ♫♪

Www.arvandmusic.ir

آینه می خواد ،شمعدون می خواد

شیر بهای نقد می خواد،یه جشن اعیونی می خواد ♫♪

مهمون و مهمونی می خواد،ندارم ندارم ندارم

آفتابه و لگن هفت دست،شام و نهار هیچی ♫♪

پس حالا کو چنینه

Www.arvandmusic.ir

درد بی درمون من دوا و درمون نمی شه ♫♪

سوغات شهر فرنگ زیرهی کرمون نمی شه

تخته نمد به مولا،قالی کاشون نمی شه ♫♪

یه خروار من نمی شه،تاریکی روشن نمی شه

من که ز مال دنیا یه عباسی ندارم بهتره زن نگیرم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نه از شما نه از خودم رودروایسی ندارم بهتره زن نگیرم

برم برم که لیلی مجنون نمی شه ♫♪

دو متر دبیت مشکی واسه فاطی تنبون نمی شه

وای ،وای ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

برچسب ها

نظرات

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.