اهنگ الهه امان از جدایی (دو صدائی با عارف)

اهنگ الهه امان از جدایی (دو صدائی با عارف)
Music ALHH – AMAN AZ JDAYY (DV SDAئY BA AARF) + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

به دام غم افتادم ♫♪

کی روی دمی از یادم

داده یاد تو بر بادم ♫♪

وای از این جدایی

به دیگران پیوستی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

جام عشق من بشکستی

رشته وفا بگسستی ♫♪

وای از این جدایی

بی تو ناله خیزد از نغمه های من ♫♪

بی تو مرغ شب بود همنوای من

Www.arvandmusic.ir

ای که بوده ای آشنای من ♫♪

رفتی و غمت شد بلای من

وای از این جدایی ♫♪

بی تو ناله خیزد از نغمه های من

بی تو مرغ شب بود همنوای من ♫♪

♫♯♯ اهنگ الهه امان از جدایی (دو صدائی با عارف) ♫♫♯♫♯♫

ای که بوده ای آشنا ی من

رفتی و غمت شد بلای من ♫♪

وای از این جدایی

چه سازم ای ره به از نظر کز ره وفا باز آیی ♫♪

به چشم بیدار من چنان نقش آرزو پیدایی

Www.arvandmusic.ir

آه ♫♪

به دام غم افتادم

کی روی دمی از یادم ♫♪

داده یاد تو بر بادم

وای از این جدایی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

به دیگران پیوستی

جام عشق من بشکستی ♫♪

رشته وفا بگسستی

وای از این جدایی ♫♪

یاد از دور از تو شد بلای من بی وفای من

♫♯♯ اهنگ الهه امان از جدایی (دو صدائی با عارف) ♫♫♯♫♯♫

وای از این جدایی ♫♪

هرشب می نالم با خدای دل کز بلای دل کو مرا رهایی

ز دام مهرت اکنون در براهم ♫♪

قسم به خاک مجنون بار دگر دل به کسی ندهم دل به کسی ندهم

چه سازم ای ره به از نظر کز ره وفا باز آیی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

به چشم بیدار من چنان نقش آرزو پیدایی

آه ♫♪

به دام غم افتادم

کی روی دمی از یادم ♫♪

داده یاد تو بر بادم

Www.arvandmusic.ir

وای از این جدایی ♫♪

به دیگران پیوستی

جام عشق من بشکستی ♫♪

رشته وفا بگسستی

وای از این جدایی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ الهه امان از جدایی (دو صدائی با عارف)
- مشاهده