اهنگ امیر جان صبوری شهر ، خالی

اهنگ امیر جان صبوری شهر ، خالی
Music AMYR JAN SBVRY – SHHR ، KHALY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی ♫♪

جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی

کوچ کرده دسته دسته ♫♪

آشنایان از دل ما

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

وای از دنیا که یارم از یار می ترسد

غنچه های تشنه از گلزار می ترسند ♫♪

عاشق از آوازه ی دیدار می ترسد

خنجر خنیار گران از خار می ترسد ♫♪

شب سوار از جاده ی هموار می ترسد

Www.arvandmusic.ir

این طبیب از دیدن بیمار می ترسد ♫♪

سازها بشکست و درد شاعرانه از حد گذشت

سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت ♫♪

آشنا نا آشنا شد تاول گفتن بلا شد

گریه کردم ناله کردم ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر جان صبوری شهر ، خالی ♫♫♯♫♯♫

حلقه بر هر در زدم

سنگ سنگ کلبه ی ویرانه بر سر زدم ♫♪

آب از آبیم نجندی خفته در خوابم نجندی

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی ♫♪

جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کوچ کرده دسته دسته ♫♪

آشنایان از دل ما

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی ♫♪

وای از دنیا که یارم از یار می ترسد

غنچه های تشنه از گلزار می ترسند ♫♪

Www.arvandmusic.ir

عاشق از آوازه ی دیدار می ترسد

خنجر خنیار گران از خار می ترسد ♫♪

شب سوار از جاده ی هموار می ترسد

این طبیب از دیدن بیمار می ترسد ♫♪

چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت

Www.arvandmusic.ir

آسمان از سایه ی ماه را به دست کم گرفت ♫♪

جام ها جوشی ندارند عشق آغوشی ندارد

بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد ♫♪

شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی

جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی ♫♪

♫♯♯ اهنگ امیر جان صبوری شهر ، خالی ♫♫♯♫♯♫

کوچ کرده دسته دسته

آشنایان از دل ما ♫♪

باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی

بازا تا کاروان رفته باز آید ♫♪

بازا تا درلبران ناز ناز آید

♫♯♯ اهنگ امیر جان صبوری شهر ، خالی ♫♫♯♫♯♫

بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید ♫♪

تا گل افشانان نگار دلنواز آید

بازا تا بر در حافظ سر اندازیم ♫♪

گل به افشانیم و می در ساغز اندازیم

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ امیر جان صبوری شهر ، خالی
- مشاهده