اهنگ بابک افشار کمی با من مدارا کن

اهنگ بابک افشار کمی با من مدارا کن
Music BABK AFSHAR – KMY BA MN MDARA KN + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

كمی با من مدارا كن ♫♪

كه خود را با تو بشناسم

من گم را تو پیدا كن ♫♪

تورا از شب جدا كردم

تو را از قصه آوردم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نمی شد با تو بد باش

نمی شد از تو برگردم ♫♪

كمی با من مدارا كن

صبوری كن تحمل كن ♫♪

من گم را تو پیدا كن

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نه از برگم نه از جنگل ♫♪

نه از باران نه از شبنم

نه آن مریم ترین مریم ♫♪

منم هم سقف دیروزی

كه عطر خانگی دارم ♫♪

♫♯♯ اهنگ بابک افشار کمی با من مدارا کن ♫♫♯♫♯♫

كه دستان تو را باید

به شام سفره بسپارم ♫♪

اگر سختم ، اگر دشوار

اگر سیل مصیبت بار ♫♪

اگر تلخم ،اگر بیمار

♫♯♯ اهنگ بابک افشار کمی با من مدارا کن ♫♫♯♫♯♫

منم از عشق تو بسیار ♫♪

من آن هم خون و هم گریه

كه بغضش را به دریا داد ♫♪

كه از اوج پریدن ها

بر این ویرانه ها افتاد ♫♪

Www.arvandmusic.ir

كمی با من مدارا كن

صبوری كن تحمل كن ♫♪

من گم را تو پیدا كن

اهنگ بابک افشار کمی با من مدارا کن
- مشاهده