اهنگ تورج نبودنت

اهنگ تورج نبودنت
Music TVRJ – NBVDNT + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نبودنت پر از غمه ♫♪

بی تو شبم رنگ ماتم

نبودنت پر از غمه ♫♪

بی تو شبم رنگ ماتم

جای لبای خوشک من ♫♪

♫♯♯ اهنگ تورج نبودنت ♫♫♯♫♯♫

رو گونه های شبنمه

رو گونه های شبنمه ♫♪

وقتی میای به خواب من

اون لحظه شکستنه ♫♪

منو بریدی از همه

Www.arvandmusic.ir

طاقت من از آهنه ♫♪

تو بودی و من انتظار

کوچه به کوچه کوچه به کوچه ♫♪

تو گوشه باد زمزمه تار و کوچه

تار و کموچه کوچه به کوچه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نبودنت پر از غمه

بی تو شبم رنگ ماتم ♫♪

نبودنت پر از غمه

بی تو شبم رنگ ماتم ♫♪

جای لبای خوشک من

♫♯♯ اهنگ تورج نبودنت ♫♫♯♫♯♫

رو گونه های شبنمه ♫♪

رو گونه های شبنمه

روزم تباه شبم سیاه ♫♪

جنک ستارست

نامه نوشتم نامه ها ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تیکه و پارست

تیکه و پارست ♫♪

نشسته ام با یاد تو

تنها تو شبها ♫♪

با کوله باری از تموم

♫♯♯ اهنگ تورج نبودنت ♫♫♯♫♯♫

ماتم فردا ♫♪

تنها ی تنها

نبودنت پر از غمه ♫♪

بی تو شبم رنگ ماتم

نبودنت پر از غمه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بی تو شبم رنگ ماتم

جای لبای خوشک من ♫♪

رو گونه های شبنمه

رو گونه های شبنمه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ تورج نبودنت
- مشاهده