اهنگ دلارام ترس از عشق

اهنگ دلارام ترس از عشق
Music DLARAM – TRS AZ ASHGH + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

دو سه سالیه چشام دنبالته ♫♪

دل من شب و روز دنبال دلته

تا که روی چون گلت پیدا میشه ♫♪

همه میپرسن کجا منزلته

لب تو غنچه ست پرپرش نکن ♫♪

♫♯♯ اهنگ دلارام ترس از عشق ♫♫♯♫♯♫

دل من خون بدترش نکن

بذار چند بوسه بذارم رو لبت ♫♪

دل عاشقم و عاشق ترش نکن

چه تو شرجی چه تو گرما ♫♪

چه تو کشتی چه تو دریا

Www.arvandmusic.ir

دل مو سی تو هلاک ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

مو فداتم خاک پاتم ♫♪

چی میخوای از همه دنیا

بگو تا سی تو بیارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آی زلیخا آی زلیخا

سی خواستگاری از کیش و دبی ♫♪

میاره مطرب با ساغر و می

کولیه بندر میخونه واسمون ♫♪

با دف و طبل و ساز و ضرب و نی

♫♯♯ اهنگ دلارام ترس از عشق ♫♫♯♫♯♫

موهاتو افشون افشون میکنی ♫♪

سینه تو لرزون لرزون میکنی

شب تو ساحل دور از چشم رقیب ♫♪

مونو دیوونه پریشون میکنی

چه تو شرجی چه تو گرما ♫♪

♫♯♯ اهنگ دلارام ترس از عشق ♫♫♯♫♯♫

چه تو کشتی چه تو دریا

دل مو سی تو هلاک ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

مو فداتم خاک پاتم ♫♪

چی میخوای از همه دنیا

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بگو تا سی تو بیارم ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

چه تو شرجی چه تو گرما ♫♪

چه تو کشتی چه تو دریا

دل مو سی تو هلاک ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آی زلیخا آی زلیخا

مو فداتم خاک پاتم ♫♪

چی میخوای از همه دنیا

بگو تا سی تو بیارم ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آی زلیخا آی زلیخا ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

سی خواستگاری از کیش و دبی ♫♪

میاره مطرب با ساغر و می

کولیه بندر میخونه واسمون ♫♪

♫♯♯ اهنگ دلارام ترس از عشق ♫♫♯♫♯♫

با دف و طبل و ساز و ضرب و نی

موهاتو افشون افشون میکنی ♫♪

سینه تو لرزون لرزون میکنی

شب تو ساحل دور از چشم رقیب ♫♪

مونو دیوونه پریشون میکنی

Www.arvandmusic.ir

چه تو شرجی چه تو گرما ♫♪

چه تو کشتی چه تو دریا

دل مو سی تو هلاک ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

مو فداتم خاک پاتم ♫♪

♫♯♯ اهنگ دلارام ترس از عشق ♫♫♯♫♯♫

چی میخوای از همه دنیا

بگو تا سی تو بیارم ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

چه تو شرجی چه تو گرما ♫♪

چه تو کشتی چه تو دریا

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دل مو سی تو هلاک ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

مو فداتم خاک پاتم ♫♪

چی میخوای از همه دنیا

بگو تا سی تو بیارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

آی زلیخا آی زلیخا

آی زلیخا آی زلیخا ♫♪

آی زلیخا آی زلیخا

♫♪

♫♯♯ اهنگ دلارام ترس از عشق ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ دلارام ترس از عشق
- مشاهده