اهنگ سرژیک دوستت دارم

اهنگ سرژیک دوستت دارم
Music SRZHYK – DVSTT DARM + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

اخ تو رو دوس دارم برات میمیرم ♫♪

دیگه دارم از نازت اتیش میگیرم

اخ تو رو من دوس دارم برات میمیرم ♫♪

دیگه دارم از نازت اتیش میگیرم

تو شیرینو بلایی کی گفته زشتی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تو باغ این دل من حوری بهشتی

تو شیرینو بلایی کی گفته زشتی ♫♪

تو باغ این دل من حوری بهشتی

دور از تو میخوام دنیا برام نباشه ♫♪

بالا تر از سیاهی رنگی دیگه نباشه

♫♯♯ اهنگ سرژیک دوستت دارم ♫♫♯♫♯♫

دور از تو میخوام دنیا برام نباشه ♫♪

بالا تر از سیاهی رنگی دیگه نباشه

تو چشای قشنگت بلا نشسته ♫♪

تیرو زدی بقلبم این سرنوشته

اخ تو رو دوس دارم برات میمیرم ♫♪

♫♯♯ اهنگ سرژیک دوستت دارم ♫♫♯♫♯♫

دیگه دارم از نازت اتیش میگیرم

اخ تو رو من دوس دارم برات میمیرم ♫♪

دیگه دارم از نازت اتیش میگیرم

تو شیرینو بلایی کی گفته زشتی ♫♪

تو باغ این دل من حوری بهشتی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو شیرینو بلایی کی گفته زشتی ♫♪

تو باغ این دل من حوری بهشتی

دور از تو میخوام دنیا برام نباشه ♫♪

بالا تر از سیاهی رنگی دیگه نباشه

دور از تو میخوام دنیا برام نباشه ♫♪

♫♯♯ اهنگ سرژیک دوستت دارم ♫♫♯♫♯♫

بالا تر از سیاهی رنگی دیگه نباشه

تو چشای قشنگت بلا نشسته ♫♪

تیرو زدی بقلبم این سرنوشته

هی ♫♪

♫♯♯ اهنگ سرژیک دوستت دارم ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ سرژیک دوستت دارم
- مشاهده

اهنگ سرژیک مرغ دریا

اهنگ سرژیک مرغ دریا
Music SRZHYK – MRGH DRYA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ سرژیک مرغ دریا ♫♫♯♫♯♫

غروبا یادم نمیره که برم بدریا ♫♪

توی ساحلش بشینم تا نیمه شبها

مثه ماسه های داغش تن مو میسوزه ♫♪

همه مردم میدونن حال مو چه روزه

دریا دریا دریا دل مو مونده تنها ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دریا دریا دریا دل مو مونده تنها

دریا دریا دریا تو چه دوری زعمها ♫♪

دریا دریا دریا تو چه دوری زعمها

غروباش خیلی قشنگه مو میرم بدیدنش ♫♪

مرغ دریا چه قشنگه توی اب پریدنش

Www.arvandmusic.ir

غروباش خیلی قشنگه مو میرم بدیدنش ♫♪

مرغ دریا چه قشنگه توی اب پریدنش

عاشق ستاره های توی اسمونم ♫♪

عاشق جنوبیهای خوبو مهربونم

اسم تو ورد زبونم توی جون جونم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دس بذارم توی دستت بندری بخونم

دریا دریا دریا دل مو مونده تنها ♫♪

دریا دریا دریا دل مو مونده تنها

دریا دریا دریا تو چه دوری زعمها ♫♪

دریا دریا دریا تو چه دوری زعمها

♫♯♯ اهنگ سرژیک مرغ دریا ♫♫♯♫♯♫

غروباش خیلی قشنگه مو میرم بدیدنش ♫♪

مرغ دریا چه قشنگه توی اب پریدنش

غروباش خیلی قشنگه مو میرم بدیدنش ♫♪

مرغ دریا چه قشنگه توی اب پریدنش

مو میرم خرمشهر ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

مو میرم خرمشهر

بوسه زنم به دلبر ♫♪

بوسه زنم به دلبر

مومیرم ابادان ♫♪

مو میرم ابادان

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سیل گلای پر پر ♫♪

سیل گلای پر پر

مو میرم خرمشهر ♫♪

بوسه زنم به دلبر

مو میرم ابادان ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

سیل گلای پر پر

غروبا یادم نمیره که برم بدریا ♫♪

توی ساحلش بشینم تا نیمه شبها

مثه ماسه های داغش تن مو میسوزه ♫♪

همه مردم میدونن حال مو چه روزه

Www.arvandmusic.ir

مثه ماسه های داغش تن مو میسوزه ♫♪

همه مردم میدونن حال مو چه روزه

دریا دریا دریا دل مو مونده تنها ♫♪

دریا دریا دریا دل مو مونده تنها

دریا دریا دریا تو چه دوری زعمها ♫♪

♫♯♯ اهنگ سرژیک مرغ دریا ♫♫♯♫♯♫

دریا دریا دریا تو چه دوری زعمها

غروباش خیلی قشنگه مو میرم بدیدنش ♫♪

مرغ دریا چه قشنگه توی اب پریدنش

غروباش خیلی قشنگه مو میرم بدیدنش ♫♪

مرغ دریا چه قشنگه توی اب پریدنش

♫♯♯ اهنگ سرژیک مرغ دریا ♫♫♯♫♯♫

♫♪

♫♪

اهنگ سرژیک مرغ دریا
- مشاهده

اهنگ سرژیک قاصدکها

اهنگ سرژیک قاصدکها
Music SRZHYK – GHASDKHA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

قاصدک های خیالی ، بر فراز خانه ی من ♫♪

خبرهای خوش آوردند ، منو تا سپیده بردند

قاصدک های خیالی ، با پرستوها رسیدند ♫♪

تو زمستون دل من ، عکس خورشید ُ کشیدند

عکس خورشید ُ کشیدند ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی ♫♪

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی ♫♪

کنج این دلم نشستی

Www.arvandmusic.ir

* * * * * ♫♪

اگه زندگی قشنگه ، واسه اینه تو رو دارم

بعد از این حتی یه لحظه ، تو رو تنها نمی ذارم ♫♪

اگه زندگی قشنگه ، واسه اینه تو رو دارم

بعد از این حتی یه لحظه ، تو رو تنها نمی ذارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تو رو تنها نمی ذارم

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی ♫♪

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی ♫♪

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

کنج این دلم نشستی ♫♪

* * * * *

قاصدک های خیالی ، بر فراز خانه ی من ♫♪

خبرهای خوش آوردند ، منو تا سپیده بردند

قاصدک های خیالی ، با پرستوها رسیدند ♫♪

Www.arvandmusic.ir

تو زمستون دل من ، عکس خورشید ُ کشیدند

عکس خورشید ُ کشیدند ♫♪

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی ♫♪

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی

Www.arvandmusic.ir

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی ♫♪

کنج این دلم نشستی

* * * * * ♫♪

اگه زندگی قشنگه ، واسه اینه تو رو دارم

بعد از این حتی یه لحظه ، تو رو تنها نمی ذارم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اگه زندگی قشنگه ، واسه اینه تو رو دارم

بعد از این حتی یه لحظه ، تو رو تنها نمی ذارم ♫♪

تو رو تنها نمی ذارم

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی ♫♪

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی

♫♯♯ اهنگ سرژیک قاصدکها ♫♫♯♫♯♫

پُشت خورشید ُ شکستی ، دست و پای ماه ُ بستی ♫♪

با همون نگاه اوّل ، کنج این دلم نشستی

کنج این دلم نشستی ♫♪

♫♪

♫♯♯ اهنگ سرژیک قاصدکها ♫♫♯♫♯♫

اهنگ سرژیک قاصدکها
- مشاهده