اهنگ شهره معاونیان روزها

اهنگ شهره معاونیان روزها
Music SHHRH MAAVNYAN – RVZHA + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ شهره معاونیان روزها ♫♫♯♫♯♫

شهره معاونیان: ♫♪

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم ♫♪

از کجا آمده‌ام ، آمدنم بهر چه بود

به کجا می ‌روم آخر ، ننمایی وطنم ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهره معاونیان روزها ♫♫♯♫♯♫

مانده ‌ام سخت در عجب ، از چه سبب ساخت مرا

یا چه بوده است مراد وی ، از این ساختنم ♫♪

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش ، پر و بالی بزنم ♫♪

تا به تحقیق ، مرا منزل و ره ننمایی

♫♯♯ اهنگ شهره معاونیان روزها ♫♫♯♫♯♫

یک دم آرام نگیرم ، نفسی دم نزنم ♫♪

هم خوانی:

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم ♫♪

آن که آورد مرا ، باز برد در وطنم

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آن که آورد مرا ، باز برد در وطنم

شهره معاونیان: ♫♪

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم ♫♪

از کجا آمده‌ام ، آمدنم بهر چه بود

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

به کجا می ‌روم آخر ، ننمایی وطنم ♫♪

مانده ‌ام سخت در عجب ، از چه سبب ساخت مرا

یا چه بوده است مراد وی ، از این ساختنم ♫♪

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش ، پر و بالی بزنم ♫♪

♫♯♯ اهنگ شهره معاونیان روزها ♫♫♯♫♯♫

تا به تحقیق ، مرا منزل و ره ننمایی

یک دم آرام نگیرم ، نفسی دم نزنم ♫♪

هم خوانی:

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم ♫♪

آن که آورد مرا ، باز برد در وطنم

♫♯♯ اهنگ شهره معاونیان روزها ♫♫♯♫♯♫

من به خود نامدم این جا که به خود باز روم ♫♪

آن که آورد مرا ، باز برد در وطنم

♫♪

اهنگ شهره معاونیان روزها
- مشاهده