اهنگ عبدالحسین مختاباد مهتاب

اهنگ عبدالحسین مختاباد مهتاب
Music ABDALHSYN MKHTABAD – MHTAB + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

می تراود مهتاب ♫♪

می درخشد شبتاب

نیست یکدم شکند خواب ♫♪

به چشم کس و لیک

غم این خفته ی چند ♫♪

♫♯♯ اهنگ عبدالحسین مختاباد مهتاب ♫♫♯♫♯♫

خواب در چشم ترم می شکند

خواب در چشم ترم می شکند ♫♪

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب ♫♪

نازک آرای تن ساق گلی

Www.arvandmusic.ir

که به جانش کشتم و به جان دادم آب ♫♪

ای دریغا به برم می شکند

ای دریغا به برم می شکند ♫♪

مانده پای آبله از راه دراز

بر در دهکده مردی تنهاست ♫♪

Www.arvandmusic.ir

دست او بر در می گوید با خود

غم این خفته ی چند ♫♪

خواب در چشم ترم می شکند

خواب در چشم ترم می شکند ♫♪

نیست یکدم شکند خواب

♫♯♯ اهنگ عبدالحسین مختاباد مهتاب ♫♫♯♫♯♫

به چشم کس و لیک ♫♪

غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند ♫♪

غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند ♫♪

Www.arvandmusic.ir

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب ♫♪

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب ♫♪

♫♯♯ اهنگ عبدالحسین مختاباد مهتاب ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ عبدالحسین مختاباد مهتاب
- مشاهده