اهنگ علی اصغر زند وکیل نرگس مستی

اهنگ علی اصغر زند وکیل نرگس مستی
Music ALY ASGHR ZND VKYL – NRGS MSTY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ علی اصغر زند وکیل نرگس مستی ♫♫♯♫♯♫

نرگس مستی به روی همچو مه چشم بد از تو دور ♫♪

ابرو پیوستی دو چشمونت ســـیاه رشک رخت هور

آفت جانی خبردارت کنم ♫♪

آفت جانی خبردارت کنم

باشد تا روزی گرفتارت کنم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

باشد تا روزی گرفتارت کنم

آفت جانی خبردارت کنم ♫♪

آفت جانی خبردارت کنم

باشه تا روزی گرفتارت کنم ♫♪

باشه تا روزی گرفتارت کنم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نرگس مستی به روی همچو مه چشم بد از تو دور ♫♪

ابرو پیوستی دو چشمونت ســـیاه رشک رخت هور

آفت جانی خبردارت کنم ♫♪

آفت جانی خبردارت کنم

باشه تا روزی گرفتارت کنم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

باشه تا روزی گرفتارت کنم

آفت جانی خبردارت کنم ♫♪

آفت جانی خبردارت کنم

باشه تا روزی گرفتارت کنم ♫♪

باشه تا روزی گرفتارت کنم

♫♯♯ اهنگ علی اصغر زند وکیل نرگس مستی ♫♫♯♫♯♫

بلبل زار خســته مرغ قفس شکســته ♫♪

دل بکسی نبسته از کمند خلق جسته

بلبل زار خســته مرغ قفس شکســته ♫♪

دل بکسی نبسته از کمند خلق جسته

ای دو صــــد بنده گرفتار کمـــــــند مویت ♫♪

♫♯♯ اهنگ علی اصغر زند وکیل نرگس مستی ♫♫♯♫♯♫

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت ♫♪

ای دو صــــد بنده گرفتار کمـــــــند مویت

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت ♫♪

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بلبل زار خســته مرغ قفس شکســته ♫♪

دل بکسی نبسته از کمند خلق جسته

ای دو صــــد بنده گرفتار کمـــــــند مویت ♫♪

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ای دو صــــد بنده گرفتار کمـــــــند مویت

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت ♫♪

عاشق آنســـتکه پامی نکشد ار کــــویت

بلبل زار خســته مرغ قفس شکســته ♫♪

دل بکسی نبسته از کمند خلق جسته

Www.arvandmusic.ir

♫♪

اهنگ علی اصغر زند وکیل نرگس مستی
- مشاهده