اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی

اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی
Music FRZAD FRVMND – TV KH HMSDA NBVDY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

با دروغ گذشته دیروز ♫♪

تو دوراهی موندیم امروز

دیگه بستن و شکستن ♫♪

شده کاره هرروز هرروز

دونه دونه پای حرفات ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی ♫♫♯♫♯♫

هر چی گفتی اون شدم من

هرچی از زمونه خواستی ♫♪

واسه تو همون شدم من

بگو دست حیلهء تو ♫♪

چی واسه دلم نوشته

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

یه امید تازه داره ♫♪

یا که مثل سرنوشته

هر چی بودی هرچی بودم ♫♪

دیگه اون روزا گذشته

لحظه های رفته هرگز ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی ♫♫♯♫♯♫

واسه هیچکی برنگشته

نمیخوام دیگه نمیخوام ♫♪

که دوباره ای بنا شه

آخه روز خوش ندیدم ♫♪

تو دل زمونه باشه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

با دروغ گذشته دیروز ♫♪

تو دوراهی موندیم امروز

دیگه بستن و شکستن ♫♪

شده کاره هرروز هرروز

دونه دونه پای حرفات ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی ♫♫♯♫♯♫

هر چی گفتی اون شدم من

هرچی از زمونه خواستی ♫♪

واسه تو همون شدم من

تو که همصدا نبودی ♫♪

چرا با بهونه موندی

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی ♫♫♯♫♯♫

چرا بعد آشنائی ♫♪

شعر عاشقونه خوندی

تو که همقدم نبودی ♫♪

به دوراهی ها رسیدی

توی جادهء جدائی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بگو تا کجا را دیدی

تو که همصدا نبودی ♫♪

چرا با بهونه موندی

چرا بعد آشنائی ♫♪

شعر عاشقونه خوندی

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی ♫♫♯♫♯♫

تو که همقدم نبودی ♫♪

به دوراهی ها رسیدی

توی جادهء جدائی ♫♪

بگو تا کجا را دیدی

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ فرزاد فرومند تو که همصدا نبودی
- مشاهده

اهنگ فرزاد فرومند بهار خاموش

اهنگ فرزاد فرومند بهار خاموش
Music FRZAD FRVMND – BHAR KHAMVSH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

{کرال} ا ا ا ا ا ا ا ♫♪

بر ان فانوس که ش دستی نیفروخت

بر ان دوکی که بر رف بی صدا ماند ♫♪

بر ان ایینه ی زنگار بسته

بر ان گهواره که ش دستی نجنباند ♫♪

Www.arvandmusic.ir

بر ان حلقه که کس بر در نکوبید

بر ان در که ش کسی نگشود دیگر ♫♪

بر ان پله که بر جا مانده خاموش

کس اش ننهاده دیری پای بر سر ♫♪

بهار منتظر بی مصرف افتاد !

Www.arvandmusic.ir

به هر بامی درنگی کرد و بگذشت ♫♪

به هر کوئی صدایی کرد و استاد

ولی نامد جواب از قریه ،نز دشت ♫♪

نه دود از کومه ئی برخاست بر ده

نه چوپانی به صحرا دمبه نی داد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

نه گل روئید،نه زنبور پر زد

نه مرغ کد خدا برداشت فریاد ♫♪

{کرال} ااا ااا اااا

به صد امید امد،رفت نومید ♫♪

بهار – اری بر او نگشود کس در.

Www.arvandmusic.ir

(درین ویران به رویش کس نخندید ♫♪

کس اش تاجی ز گل ننهاد بر سر.)2

کسی از کومه سر بیرون نیاورد ♫♪

نه مرغ از لانه ،نه دود از اجاقی

هوا با ضربه های دف نجنبید ♫♪

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند بهار خاموش ♫♫♯♫♯♫

گلی خود روی برنامد زباغی.

کسی پیدا نشد غم ناک خوش حال ♫♪

که پا بر جاده خلوت گذارد

کسی پیدا نشد در مقدم سال ♫♪

که شادان یا غمین اهی بر ارد.

♫♯♯ اهنگ فرزاد فرومند بهار خاموش ♫♫♯♫♯♫

بهار امد ، نبود اما حیاتی ♫♪

درین ویران سرای محنت اور

بهار امد ، دریغا از نشاطی ♫♪

که شمع افروزد و بگشایدش در!

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ فرزاد فرومند بهار خاموش
- مشاهده