اهنگ متین حاجت

اهنگ متین حاجت
Music MTYN – HAJT + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ متین حاجت ♫♫♯♫♯♫

تازه رسیدم به تو ♫♪

نگیر ازم عشقتو

نگو که دیر اومدم ♫♪

بذار باشم پیش تو

بذار باشم پیش تو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تازه رسیدم به تو

نگیر ازم عشقتو ♫♪

نگو که دیر اومدم

بذار باشم پیش تو ♫♪

بذار باشم پیش تو

♫♯♯ اهنگ متین حاجت ♫♫♯♫♯♫

نمی خوام دیگه از تودور بمونم ♫♪

تو تنهایی و خلوتم بخونم

دیگه حاجت این دلو گرفتم ♫♪

میخوام با تو باشم پیشت بمونم

تازه رسیدم به تو ♫♪

Www.arvandmusic.ir

نگیر ازم عشقتو

نگو که دیر اومدم ♫♪

بذار باشم پیش تو

بذار باشم پیش تو ♫♪

ای همه خوبی سرافرازم با تو

Www.arvandmusic.ir

توی یه تاجی بر سرم شاهم با تو ♫♪

سفره ی خاتم واست وا می کنم

برکت عشق با تو قسمت می کنم ♫♪

گر تو فرمان دهی هر لحظه ای

گر تو فرمان دهی هر لحظه ای ♫♪

♫♯♯ اهنگ متین حاجت ♫♫♯♫♯♫

در فلک من شور و غوقا می کنم

تازه رسیدم به تو ♫♪

نگیر ازم عشقتو

نگو که دیر اومدم ♫♪

بذار باشم پیش تو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تازه رسیدم به تو ♫♪

نگیر ازم عشقتو

نگو که دیر اومدم ♫♪

بذار باشم پیش تو

بذار باشم پیش تو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بس که حظ می برم از دیدن تو

همه عشقم شده اون خنده ی تو ♫♪

مستی من همه از رسیدنه

به حضور همه پر نعمت تو ♫♪

به حضور همه پر نعمت تو

♫♯♯ اهنگ متین حاجت ♫♫♯♫♯♫

ای همه خوبی سرافرازم با تو ♫♪

توی یه تاجی بر سرم شاهم با تو

سفره ی خاتم واست وا می کنم ♫♪

برکت عشق با تو قسمت می کنم

گر تو فرمان دهی هر لحظه ای ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

گر تو فرمان دهی هر لحظه ای

در فلک من شور و غوقا می کنم ♫♪

تازه رسیدم به تو

نگیر ازم عشقتو ♫♪

نگو که دیر اومدم

♫♯♯ اهنگ متین حاجت ♫♫♯♫♯♫

بذار باشم پیش تو ♫♪

♫♪

اهنگ متین حاجت
- مشاهده