اهنگ محمود جهان جیلی بمبو

اهنگ محمود جهان جیلی بمبو
Music MHMVD JHAN – JYLY BMBV + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

جیلی جیلی جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو ♫♪

کی میای دیدار سمبو ، سمبو سمبو سمبو (ترانه از سایت listenpersian.net)

جیلی جیلی جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو ♫♪

کی میای دیدار سمبو ، سمبو سمبو سمبو

ما که دلم پی ته ، هر جا بری پی ته ♫♪

♫♯♯ اهنگ محمود جهان جیلی بمبو ♫♫♯♫♯♫

روز و شو ذکرته ، جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو

جونم سمبو ، سمبو سمبو سمبو ♫♪

هله بمبو ، بمبو بمبو بمبو

سیا سیاهه ، سیا ، سیا خومونه ، سیا ♫♪

سیا توی فیسه ، سیا ، لیور حافیظه ، سیا

♫♯♯ اهنگ محمود جهان جیلی بمبو ♫♫♯♫♯♫

سیا سیاهه ، سیا ، سیا خومونه ، سیا ♫♪

سیا توی فیسه ، سیا ، لیور حافیظه ، سیا

جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو ♫♪

جونم سمبو ، سمبو سمبو سمبو

هله بمبو ، بمبو بمبو بمبو ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

جیلی جیلی جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو ، سمبو سمبو سمبو ♫♪

جیلی جیلی جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو ، سمبو سمبو سمبو ♫♪

ما سی تو ، تو سی مو

Www.arvandmusic.ir

تموم هست و نیست سیه مو ♫♪

جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو

جونم سمبو ، سمبو سمبو سمبو ♫♪

هله بمبو ، بمبو بمبو بمبو

سیا سیاهه ، سیا ، سیا خومونه ، سیا ♫♪

Www.arvandmusic.ir

سیا توی فیسه ، سیا ، لیور حافیظه ، سیا

سیا سیاهه ، سیا ، سیا خومونه ، سیا ♫♪

سیا توی فیسه ، سیا ، لیور حافیظه ، سیا

جیلی بمبو ، بمبو بمبو بمبو ♫♪

جونم سمبو ، سمبو سمبو سمبو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هله بمبو ، بمبو بمبو بمبو ♫♪

♫♪

اهنگ محمود جهان جیلی بمبو
- مشاهده