اهنگ ملینا عزیز راه دور

اهنگ ملینا عزیز راه دور
Music MLYNA – AZYZ RAH DVR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ ملینا عزیز راه دور ♫♫♯♫♯♫

عزیز راه دورم ، بهانه ی حضورم ♫♪

برس به داد من که شکسته شد غرورم

شب هام سحر نداره ، دلم چه بی قراره ♫♪

تو اونجا و من اینجا ، وای که چه روزگاره

وای که چه روزگاره ♫♪

♫♯♯ اهنگ ملینا عزیز راه دور ♫♫♯♫♯♫

نه آشنایی ، نه هم صدایی

امید قلبم بگو کجایی ♫♪

به جز محبت چی کرده بودم

که قسمتم شد غم جدایی ، آه غم جدایی ♫♪

عزیز راه دورم ، بهانه ی حضورم

♫♯♯ اهنگ ملینا عزیز راه دور ♫♫♯♫♯♫

برس به داد من که شکسته شد غرورم ♫♪

شب هام سحر نداره ، دلم چه بی قراره

تو اونجا و من اینجا ، وای که چه روزگاره ♫♪

وای که چه روزگاره

روح من با عطر گل های بهار آمیخته هست ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آتش شوری نهان بر جسم و جانم ریخته هست

خود نمی دانم کدامین آه جان سوز است که ♫♪

شعله ی بر جان چنین دیوانه وار انگیخته هست

نمی دانم ، نمی دانم ♫♪

عزیز راه دورم ، بهانه ی حضورم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

برس به داد من که شکسته شد غرورم ♫♪

شبم سحر نداره ، دلم چه بی قراره

تو اونجا و من اینجا ، وای که چه روزگاره ♫♪

وای که چه روزگاره

نه آشنایی ، نه هم صدایی ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

امید قلبم بگو کجایی

به جز محبت چی کرده بودم ♫♪

که قسمتم شد غم جدایی ، آه غم جدایی

عزیز راه دورم ، بهانه ی حضورم ♫♪

برس به داد من که شکسته شد غرورم

♫♯♯ اهنگ ملینا عزیز راه دور ♫♫♯♫♯♫

شبم سحر نداره ، دلم چه بی قراره ♫♪

تو اونجا و من اینجا ، وای که چه روزگاره

وای که چه روزگاره ♫♪

♫♪

اهنگ ملینا عزیز راه دور
- مشاهده