اهنگ هایده افسانه شیرین آلبوم افسانه شیرین (

اهنگ هایده افسانه شیرین آلبوم افسانه شیرین (
Music HAYDH – AFSANH SHYRYN ALBVM AFSANH SHYRYN ( + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

افسانه شیرین ♫♪

(شب چو دربستم و مست از می نابش کردم

شب چو دربستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم ♫♪

دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم)

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

امشب که تو در کنار منی غمگسار منی سایه ات سر من تا سپیده مگیر ♫♪

ای اشک من خیز و پرده مکش پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دیده مگیر

دل دیوانه من به غیر از محبت گناهی ندارد خدا داند ♫♪

شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد خدا داند

Www.arvandmusic.ir

منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند ♫♪

به جز این اشک سوزان دل نا امیدم گواهی ندارد خدا داند

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ♫♪

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

دلم گیرد هرزمان بهانه تو سرم دارد شور جاودانه تو ♫♪

♫♯♯ اهنگ هایده افسانه شیرین آلبوم افسانه شیرین ( ♫♫♯♫♯♫

روی دل بود به سوی آستانه تو

تا آید شب در میان تیرگی ها گشاید تن روح من به شور و غوغا ♫♪

روکند چو مرغ وحشی سوی خانه تو

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ♫♪

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

(منزل مردم بیگانه چوشد خانه چشم آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم ♫♪

شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم

غرق خون بود و نمیمرد ز حسرت فرهاد ♫♪

غرق خون بود و نمیمرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم)

(شب چو دربستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم ♫♪

♫♯♯ اهنگ هایده افسانه شیرین آلبوم افسانه شیرین ( ♫♫♯♫♯♫

منزل مردم بیگانه چوشد خانه چشم

آنقدر گریه نمودم ♫♪

آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم

شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم ♫♪

غرق خون بود و نمیمرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دل که خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم ♫♪

زندگی کردن من مردن تدریجی بود

آنچه جان کند تنم ♫♪

آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم)

(دل که خونابه غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم)

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ♫♪

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

امشب که تو در کنار منی غمگسار منی سایه ات سر من تا سپیده مگیر ♫♪

ای اشک من خیز و پرده مکش پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دیده مگیر

♫♯♯ اهنگ هایده افسانه شیرین آلبوم افسانه شیرین ( ♫♫♯♫♯♫

دل دیوانه من به غیر از محبت گناهی ندارد خدا داند ♫♪

شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد خدا داند

منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند ♫♪

به جز این اشک سوزان دل ناامیدم گواهی ندارد خدا داند

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

دلم گیرد هرزمان بهانه تو سرم دارد شور جاودانه تو ♫♪

روی دل بود به سوی آستانه تو

چو آید شب در میان تیرگی ها گشاید پر روح من به شورو غوغا ♫♪

روکند چو مرغ وحشی سوی خانه تو

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ♫♪

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

♫♪

♫♪

اهنگ هایده افسانه شیرین  آلبوم افسانه شیرین (
- مشاهده

اهنگ هایده مستی

اهنگ هایده مستی
Music HAYDH – MSTY + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه ♫♪

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

شب که از راه میرسه

غربتم باهاش میاد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

توی کوچه های شهر

باز صدای پاش میاد ♫♪

من غمای کهنه مو بر میدارم

که توی میخونه ها جا بذارم ♫♪

می بینم یکی میاد از میخونه

♫♯♯ اهنگ هایده مستی ♫♫♯♫♯♫

زیر لب مستونه آواز میخونه ♫♪

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه ♫♪

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه

گرمی مستی میاد توی رگهای تنم ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

می بینم دلم میخواد با یکی حرف بزنم

کی میاد به حرفای من گوش بده ♫♪

آخه من غریبه هستم با همه

یکی آشنا میاد به چشم من ♫♪

ولی از بخت بدم اونم غمه

Www.arvandmusic.ir

ولی از بخت بدم اونم غمه ♫♪

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه ♫♪

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه

خسته از هر چی که بود ♫♪

♫♯♯ اهنگ هایده مستی ♫♫♯♫♯♫

خسته از هر چی که هست

راه میافتم که برم ♫♪

مثل هر شب مست مست

باز دلم مثل همیشه خالیه ♫♪

باز دلم گریه تنهایی میخواد

♫♯♯ اهنگ هایده مستی ♫♫♯♫♯♫

بر میگردم تا ببینم کسی نیست ♫♪

می بینم غم داره دنبالم میاد

می بینم غم داره دنبالم میاد ♫♪

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنهمستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه

شب که از راه میرسه ♫♪

غربتم باهاش میاد

توی کوچه های شهر ♫♪

باز صدای پاش میاد

♫♯♯ اهنگ هایده مستی ♫♫♯♫♯♫

من غمای کهنه مو بر میدارم ♫♪

که توی میخونه ها جا بذارم

می بینم یکی میاد از میخونه ♫♪

زیر لب مستونه آواز میخونه

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

گرمی مستی میاد توی رگهای تنم

می بینم دلم میخواد با یکی حرف بزنم ♫♪

کی میاد به حرفای من گوش بده

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آخه من غریبه هستم با همه ♫♪

یکی آشنا میاد به چشم من

ولی از بخت بدم اونم غمه ♫♪

ولی از بخت بدم اونم غمه

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه ♫♪

Www.arvandmusic.ir

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

خسته از هر چی که بود

خسته از هر چی که هست ♫♪

راه میافتم که برم

Www.arvandmusic.ir

مثل هر شب مست مست ♫♪

باز دلم مثل همیشه خالیه

باز دلم گریه تنهایی میخواد ♫♪

بر میگردم تا ببینم کسی نیست

می بینم غم داره دنبالم میاد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

می بینم غم داره دنبالم میاد

مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه ♫♪

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه

منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه ♫♪

♫♯♯ اهنگ هایده مستی ♫♫♯♫♯♫

♫♪

اهنگ هایده مستی
- مشاهده

اهنگ هایده حضرت آدم ( ویگن ) آلبوم همخونه (

اهنگ هایده حضرت آدم ( ویگن ) آلبوم همخونه (
Music HAYDH – HZRT ADM ( VYGN ) ALBVM HMKHVNH ( + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آره من عاشقتم . کیه که عاشق و شیدای تو نیست؟ ♫♪

آره من اسیرتم . کیه که اسیر چشمای تو نیست؟

تو نگاه کن زیر پات . دل من خاک سر راهته هنوز ♫♪

یه پریشونه واست . یه پریشون که نداره شب و روز

حضرت آدم اگه تو رو میدید . دیگه حوا رو نمیخواست ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو دو تا چشم سیاهت خونه میکرد . دیگه دنیا رو نمیخواست

حضرت آدم اگه تو رو میدید . دیگه حوا رو نمیخواست ♫♪

تو دو تا چشم سیاهت خونه میکرد . دیگه دنیا رو نمیخواست

نمیگم فدات بشم . واست این حرفا کمه ♫♪

به زیارتت میام . توی چشمات حرمه

Www.arvandmusic.ir

میرم اسپند میارم . واسه تو دود میکنم ♫♪

نکنه یه وقت بگی . عاشقم بد قدمه

حضرت آدم اگه تو رو میدید . دیگه حوا رو نمیخواست ♫♪

تو دو تا چشم سیاهت خونه میکرد . دیگه دنیا رو نمیخواست

حضرت آدم اگه تو رو میدید . دیگه حوا رو نمیخواست ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو دو تا چشم سیاهت خونه میکرد . دیگه دنیا رو نمیخواست

نمیگم فدات بشم . واست این حرفا کمه ♫♪

به زیارتت میام . توی چشمات حرمه

میرم اسپند میارم . واسه تو دود میکنم ♫♪

نکنه یه وقت بگی . عاشقم بد قدمه

Www.arvandmusic.ir

حضرت آدم اگه تو رو میدید . دیگه حوا رو نمیخواست ♫♪

تو دو تا چشم سیاهت خونه میکرد . دیگه دنیا رو نمیخواست

حضرت آدم اگه تو رو میدید . دیگه حوا رو نمیخواست ♫♪

تو دو تا چشم سیاهت خونه میکرد . دیگه دنیا رو نمیخواست

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ هایده حضرت آدم ( ویگن )  آلبوم همخونه (
- مشاهده

اهنگ هایده راضی مشو

اهنگ هایده راضی مشو
Music HAYDH – RAZY MSHV + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

راضی مشو که عشقمو کور کنی ♫♪

نور باشی و شب منو بی نور کنی

راضی مشو عشقی که نزدیک شده ♫♪

با سردیات از دل من دور کنی

دلت میاد که عشق من بمیره ♫♪

Www.arvandmusic.ir

یه دنیا غم تو سینه جا بگیره

اون دل سنگت که جدا از منه از منه ♫♪

شیشه عمرم رو میخواد بشکنه بشکنه

گریه برات میکنم و اشک من اشک من ♫♪

خوابه که آتیش به دلم میزنه میزنه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دلت میاد که عشق من بمیره ♫♪

یه دنیا غم تو سینه جا بگیره

دلا خدایا نگرونه ای وای ای وای ♫♪

غم جدایی چه گرونه ای وای ای وای

خزون به دنبال بهاره دردا دردا ♫♪

♫♯♯ اهنگ هایده راضی مشو ♫♫♯♫♯♫

بهار گلها گذرونه ای وای ای وای

اون دل سنگت که جدا از منه از منه ♫♪

شیشه عمرم رو میخواد بشکنه بشکنه

گریه برات میکنم و اشک من اشک من ♫♪

خوابه که آتیش به دلم میزنه میزنه

♫♯♯ اهنگ هایده راضی مشو ♫♫♯♫♯♫

دلت میاد که عشق من بمیره ♫♪

یه دنیا غم تو سینه جا بگیره

دلت میاد که عشق من بمیره ♫♪

یه دنیا غم تو سینه جا بگیره

♫♪

♫♯♯ اهنگ هایده راضی مشو ♫♫♯♫♯♫

اهنگ هایده راضی مشو
- مشاهده

اهنگ هایده شیرین شیرین آلبوم کنسرت

اهنگ هایده شیرین شیرین آلبوم کنسرت
Music HAYDH – SHYRYN SHYRYN ALBVM KNSRT + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شیرین جان ♫♪

شکست عهد منو

شکست عهد منو گفت هرچه بود گذشت ♫♪

به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت

بهار بود و ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

بهار بود و تو بودی عشق بود و امید

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت ♫♪

ایشن له‌دوریت فره هولمه

شیرین گیان – شیرین آی گشت که‌س ♫♪

چه نه بیستون غه م له کولمه

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شیرین گیان – کو بیستون چه‌س ♫♪

کو وه‌کی بیستون ارام چو خاکه

شیرین گیان – له توره‌ش کیشم ♫♪

له کو وه‌کی غه‌مت جه‌رگم پرچاکه

شیرین گیان – هی نازداره‌که‌م ♫♪

Www.arvandmusic.ir

شیرین و شیرین شیرین گشت که‌سم

ناز دار شیرین – ناز شیرین – شیرین گشت که‌سم ♫♪

عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم

عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم ♫♪

وه زه‌خم تیشه عُقده خالی که‌م

♫♯♯ اهنگ هایده شیرین شیرین آلبوم کنسرت ♫♫♯♫♯♫

شیرین گیان – عُقده‌ی وه رینم ♫♪

و زوان تیشه نال و زاری که‌م

شیرین گیان – تیشه کی شینم ♫♪

یه‌شو ارای چه له بیستون ناد

شیرین گیان – ده‌نگه‌کی تیشه‌م ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هاتمه له خواوت نازت وه‌کیشم

شیرین گیان – هی نازداره‌که‌م ♫♪

شیرین و شیرین شیرین گشت که‌سم

ناز دار شیرین – ناز شیرین – شیرین گشت که‌سم ♫♪

عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم

Www.arvandmusic.ir

عشق تو داسه تیشه وه ده‌سم ♫♪

اهنگ هایده شیرین شیرین  آلبوم کنسرت
- مشاهده