اهنگ ویگن بابا کرم

اهنگ ویگن بابا کرم
Music VYGN – BABA KRM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

هرچقدرناز کنی ♫♪

ناز کنی

باز تو دلدار من ♫♪

هرچقدر اشوه کنی

اشوه کنی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

باز تو غمخوار منی

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

Www.arvandmusic.ir

ای دریغا دریغا که ندانسته گرفتار شدم ♫♪

ای دریغا دریغا که ندانسته گرفتار شدم

از بر این جونخوشی نزد تو من خوار شدم ♫♪

با با کرم بابا کرم

دوست دارم دوست دارم ♫♪

Www.arvandmusic.ir

با با کرم بابا کرم

دوست دارم دوست دارم ♫♪

ای دریغا دریغا که ندانسته گرفتار شدم

ای دریغا دریغا که ندانسته گرفتار شدم ♫♪

از بر این جونخوشی نزد تو من خوار شدم

♫♯♯ اهنگ ویگن بابا کرم ♫♫♯♫♯♫

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

هرچقدرناز کنی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ناز کنی

باز تو دلدار من ♫♪

هرچقدر اشوه کنی

اشوه کنی ♫♪

باز تو غمخوار منی

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

هرچقدرناز کنی ♫♪

♫♯♯ اهنگ ویگن بابا کرم ♫♫♯♫♯♫

ناز کنی

باز تو دلدار من ♫♪

هرچقدر اشوه کنی

اشوه کنی ♫♪

باز تو غمخوار منی

♫♯♯ اهنگ ویگن بابا کرم ♫♫♯♫♯♫

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

هرچقدرناز کنی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ناز کنی

باز تو دلدار من ♫♪

هرچقدر اشوه کنی

اشوه کنی ♫♪

باز تو غمخوار منی

Www.arvandmusic.ir

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

هرچقدرناز کنی ♫♪

Www.arvandmusic.ir

ناز کنی

باز تو دلدار من ♫♪

هرچقدر اشوه کنی

اشوه کنی ♫♪

باز تو غمخوار منی

Www.arvandmusic.ir

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

با با کرم بابا کرم ♫♪

دوست دارم دوست دارم

♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

اهنگ ویگن بابا کرم
- مشاهده

اهنگ ویگن مرغ سبکبال

اهنگ ویگن مرغ سبکبال
Music VYGN – MRGH SBKBAL + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

شبی مرغی سبک بال ♫♪

ظریف و خوش خط و خال

نشست بر شاخه ی تاک ♫♪

شکسته بال و غمناک

نشسته بر پرش تیر صیاد ♫♪

♫♯♯ اهنگ ویگن مرغ سبکبال ♫♫♯♫♯♫

پرنده ی حزین ، آوا سر داد

نشست و ناله سر کرد ♫♪

به بال خود نظر کرد

جهانی از غم و درد ♫♪

به زیر پر نهان کرد

Www.arvandmusic.ir

با محنت سر کرد آن شام غم ♫♪

چشمش را دمی هم نگشود از هم

وقت سپیده ی غم ها هاهاهاهاها ♫♪

پرید از شاخه ی تا ها ها ها ها ها ک

وقتی که شب سر آمد ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

آفتاب از کوه بر آمد

وقتی که شب سر آمد ♫♪

آفتاب از کوه بر آمد

دیدم در آمد آنجا ♫♪

یک گل سرخ و زیبا

♫♯♯ اهنگ ویگن مرغ سبکبال ♫♫♯♫♯♫

♫♪

♫♪

اهنگ ویگن مرغ سبکبال
- مشاهده