اهنگ پریسا همچو فرهاد

اهنگ پریسا همچو فرهاد
Music PRYSA – HMCHV FRHAD + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ پریسا همچو فرهاد ♫♫♯♫♯♫

همچو فرهاد و بود ♫♪

کوه وکنی پیشه ما

کوه ما سینه ما ♫♪

ناخن ما تیشه ما

بهر یک جرعه می ♫♪

♫♯♯ اهنگ پریسا همچو فرهاد ♫♫♯♫♯♫

منت ساقی نکشیم

اشک ما باده ما ♫♪

دیده ما شیشه ما

اشک ما باده ما ♫♪

دیده ما شیشه ما

♫♯♯ اهنگ پریسا همچو فرهاد ♫♫♯♫♯♫

ماه من شاه من ♫♪

بیا ای تاج سرم

بیا بنشین ببرم ♫♪

دل بیار بیوفای خویشتن

دادم و دیدم سزای خویشتن ♫♪

♫♯♯ اهنگ پریسا همچو فرهاد ♫♫♯♫♯♫

زخم فرهاد ومن از یک تیشه بود

او بسر زد من په پای خویشتن ♫♪

هر که ننشیند بجای خویشتن

آخر ببیند حبیبم سزای خویشتن ♫♪

آخر ببیند حبیبم سزای خویشتن

Www.arvandmusic.ir

اگر دل میبری جانا ♫♪

روا باشد که دل داری

میان دلبران الحق ♫♪

به دل بردن سزاواری

به دل بردن سزاواری ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

دلا دیشب چه میکردی

دلا دیشب چه میکردی ♫♪

تو در کوی حبیب من

الهی خون شوی ای دل ♫♪

الهی خون شوی ای دل

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

تو هم گشتی رقیب من ♫♪

تو هم گشتی رقیب من

♫♪

اهنگ پریسا همچو فرهاد
- مشاهده