اهنگ گروه اوهام طلعت تو

اهنگ گروه اوهام طلعت تو
Music GRVH AVHAM – TLAT TV + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

روشنی طلعت تو ماه ندارد ♫♪

پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ابروی توست منزل جانم ♫♪

خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری ♫♪

Www.arvandmusic.ir

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب ♫♪

کافر عشق ای صنم گناه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت ♫♪

چشم دریده ادب نگاه ندارد

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

رطل گرانم ده ای مرید خرابات ♫♪

شادی شیخی که خانقاه ندارد

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری ♫♪

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب ♫♪

♫♯♯ اهنگ گروه اوهام طلعت تو ♫♫♯♫♯♫

کافر عشق ای صنم گناه ندارد

♫♪

اهنگ گروه اوهام طلعت تو
- مشاهده

اهنگ گروه اوهام آتش تو

اهنگ گروه اوهام آتش تو
Music GRVH AVHAM – ATSH TV + Lyrics + 320 And 128

Www.arvandmusic.ir

بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد ♫♪

آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ♫♪

هیچ چیزش بجز از وصل تو خشنود نکرد

آنچه از عشق کشید این دل من ٬که نکشید ♫♪

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

وانچه در آتش کرد این دل من ٬عود نکرد

گفتم : ”این بنده نه در عشق گرو کرد دلی؟“ ♫♪

گفت دلبر که: ”بلی کرد ! ولی زود نکرد! “

گر چه آن لعل لبت عیسی رنجورانست ♫♪

دل رنـجـور مـــرا چارهء بهـــبـــود نکرد

♫♯♫♯ arvandmusic.ir ♯♫♯♫

جانم از غمزهء تیر افکن تو خسته نشد ♫♪

زانکه جز زلف خوشت را زره و خود نکرد

بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد ♫♪

آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد

♫♪

Www.arvandmusic.ir

اهنگ گروه اوهام آتش تو
- مشاهده